Kallëzohen penalisht 5 zyrtarë të Këshillit të Qarkut Gjirokastër

KLSH Kallëzon në Prokurori 2 Hartues Projektesh, 1 Mbikëqyrës Punimesh, 1 Drejtues Teknik dhe 1 Administrator Shoqërie zbatuese, për investim pa projekt, preventivim jo real, si dhe për pagesë për punime të situacionuara por të pa kryera, në favorizim të subjektit zbatues, me dëm ekonomik në vlerën 4,5 milion lekë, në Këshillin e Qarkut Gjirokastër.

Kontrolli i Lartë të Shtetit, në zbatim të programit të tij të auditimit nr. 1021/1 prot, datë 11.10.2016, ka përfunduar auditimin në Këshillin e Qarkut Gjirokastër, me objekt: “Auditimi i zbatimit të ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare për periudhën 01.01.2013-30.06.2016”.

Me Vendimin nr. 164, datë 26.12.2016 të Kryetarit të KLSH-së, është miratuar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe për përmirësimin e gjendjes, me shkresë nr. 1021/8, datë 26.12.2016 i janë rekomanduar Këshillit të Qarkut Gjirokastër masa me karakter organizativ dhe shpërblimin e dëmit të shkaktuar në vlerën totale 5,2 milion lekë.

Gjatë auditimit u konstatuan shkelje dhe parregullsi të dispozitave ligjore në fuqi në fushën e projektimit dhe zbatimit të prokurimit publik, lidhur me hartimin e projektit dhe zbatimin e punimeve “Riparime në segmentin rrugor Progonat-Tepelenë, Fshati i Vjetër dhe Hosi Zallit”, dhe konkretisht:

Kanë preventivuar më shume në fondin limit vlerën 4,591,888 lekë pa t.v.sh; është përfituar tepër nga ana e zbatuesit të punimeve vlera 4,554,052 lekë pa t.v.sh me dëm ekonomik ndaj buxhetit; Projektet dhe preventivët nuk janë hartuar në bashkëpunim me inxhinierë gjeologë dhe janë kryer pa studim gjeologo-inxhinierik të rrëshqitjeve; Nuk kanë përcaktuar saktë volumet e nevojshme për tu gërmuar si dhe nuk kanë kryer sondazhe për saktësimin e planit të qëndrueshëm.

Mos kryerja e detyrimeve të mësipërme ka bërë që punimet të kryhen tre herë rishtazi, të mos japin garanci të mjaftueshme për qëndrueshmërinë e shpateve, shkarje të vazhdueshme dhe shembje të skarpateve, dhe investimi në vlerën prej 26,061,993 lekë, është përdorur pa efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet, në kundërshtim me nenet 4, 5, 7 dhe 12 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” pikat 2, 3 dhe 9 të VKM nr. 514, datë 15.08.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, pikën 1 të UKM nr. 1, datë 16.06.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”.

KLSH, duke i konsideruar veprimet e kryera nga F.J. dhe G.M. në cilësinë e Hartuesit të Projekt-Preventivit të punimeve dhe A.P. në cilësinë e Mbikëqyrësit të Punimeve, si veprime me pasoja të rënda për interesat e ligjshme të shtetit dhe të dënueshme sipas ligjit nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, neni 248 “Shpërdorimit të detyrës”, si dhe veprimet e kryera nga E.H. në cilësinë e Drejtuesit Teknik të shoqërisë zbatuese dhe E.Q. në cilësinë e Administratorit të shoqërisë zbatuese, si veprime të dënueshme sipas nenit 186 “Falsifikimit të dokumenteve”, 143 “Mashtrimit”, si dhe nenit 25 “Kuptimi i Bashkëpunimit”, të Kodit Penal, me shkresën nr. 2021/11 datë 30.12.2016, ka bërë kallëzim pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor, Gjirokastër.