Njoftim për vend të lirë pune në Universitetin “Eqrem Çabej”

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, shpall konkursin për 1 vend pune, në pozicionin Specialist në Zyrën e Marrëdhënieve me Jashtë pranë Degës së Marrëdhënieve me Jashtë dhe Kërkimit Shkencor.

Sipas njoftimit, afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri në datë 21.07.2017.

Dokumentat të tre muajve të fundit, origjinal ose të noterizuar. Dokumentat dorëzohen pranë Drejtorisë Juridike dhe Burimeve Njerëzore në Universitetin ‘‘Eqrem Çabej“.

Më poshtë kriteret që nevojiten për këtë pozicion pune.

/ArgjiroLajm.net/