Ndryshon sërish pro cesi i Maturës Sh tetërore. Për vitin 2015 matura do të ndahet në dy pjesë: Matura Shtetërore, ku përfshihen gjimnazet e përgjithshme,...