Në vitin 2018, skema rurale do të integrohet me atë urbane në një skemë të vetme kombëtare, çka do të thotë se nuk do të...