Falen faturat aforfe për 51 500 konsumatorë të cilët ishin keqfaturuar nga CEZ sha.a për vitet 2010- 2011. Njoftimi për faljen e këtyre detyrimeve u...