Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, paraqet  pranë organit të akuzës kallëzimin penal ndaj subjektit deklarues Mite Mejdi,...