“Çupreli” dhe “Kalistaja” kanë qenë historikisht dy prej dymbëdhjet lagjeve të Libohovës, ku banonin qytetarë të besimit të krishterë ortodoksë. Edhe sot ka të tillë,...