Ndryshon ligji për funksionimin dhe organizimin e njësive të qeverisë vendore. Pas miratimit të ndarjes territoriale , Ministria për Cështjet Vendore ka përgatitur draftin me 19...